fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Prawa autorskie | 26 sierpnia 2019

Współpracujesz z copywriterem? Zadbaj o kwestie prawne

Wobec faktu, że popularnym sposobem promocji w Internecie jest szeroko pojęty content marketing, coraz więcej przedsiębiorców internetowych korzysta z pomocy profesjonalnych usług tworzenia treści. Najczęściej taka współpraca polega na zleceniu osobie specjalizującej się w redakcji tekstów przygotowania określonych tematycznie artykułów, które następnie zamieszczane są na stronach internetowych zamawiającego. W tym kontekście pojawia się wiele kwestii prawnych, o których powinien pamiętać zamawiający, a które omówione zostały w treści niniejszego artykułu.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Kancelaria prawna Kraków.

Prawo chroni twórcę

Na wstępie należy zaznaczyć, że wszelkie teksty tworzone przez copywritera są chronione prawem autorskim, a prawo to chroni przede wszystkim twórcę. Oznacza to tyle, że to zamawiający powinien zadbać, aby prawa autorskie do stworzonych tekstów zostały na niego przeniesione. W innym razie, pomimo zapłaty wynagrodzenia może powstać wątpliwość w jakim zakresie zamawiający ma prawo korzystać z otrzymanych od copywritera treści. Jeśli zamawiający nie zadba o te kwestie formalne, prawo w tym przypadku w większym stopniu będzie chronić twórcę. Wobec powyższego zamawiający powinien zabezpieczyć swoje interesy w treści umowy podpisanej z copywriterem.

Przeniesienie praw czy licencja

Pierwszą sprawą jaką należy rozstrzygnąć w relacji z copywriterem jest to czy prawa autorskie do stworzonych utworów będą przeniesione na zamawiającego, czy zostanie udzielona w tym zakresie stosowna licencja. Mówiąc najprościej, przeniesienie praw jest korzystniejszym rozwiązaniem dla zamawiającego, ponieważ prawa autorskie zmienią w tym przypadku właściciela. W przypadku licencji twórca wyraża jedynie zgodę na korzystanie przez zamawiającego z przygotowanych treści w zakresie udzielonej licencji. Kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta w umowie pomiędzy zamawiającym a copywriterem.

Prawo do autorstwa

W odróżnieniu od praw majątkowych, praw osobistych, w tym do autorstwa, nie można przenieść na inną osobę. Oznacza to, że nie można podpisać artykułu swoim imieniem i nazwiskiem w sytuacji gdy stworzył go ktoś inny. Można natomiast ustalić z twórcą aby nie ujawniać jego prawa do autorstwa, a co za tym idzie – umieścić tekst na stronie bez podpisu. Musi on jednak wyrazić na to zgodę. Kwestia ta jest istotna i należy ją odpowiednio uregulować w treści umowy.

Poznaj nasz najnowszy produkt – umowa z copywriterem pozwoli Ci zabezpieczyć biznes i zadbać o aspekty prawne współpracy z twórcą.

Prawo do przeróbek

Przeniesienie praw autorskich do przygotowanych treści to jeszcze nie wszystko. Zamawiający powinien w treści umowy zadbać także, aby uzyskać od autora prawo do dokonywania w dowolny sposób przeróbek, adaptacji czy tłumaczenia tekstów. W innym przypadku dokonywać takich zmian może jedynie autor, więc zamawiający byłby związany w tym zakresie decyzją copywritera.

Ograniczenie odpowiedzialności

Umieszczając w Internecie jakiekolwiek treści należy zadbać o to, aby nie naruszały one praw osób trzecich. Zamawiający, zlecając profesjonaliście przygotowanie – przykładowo artykułu – ma zaufanie, że copywriter przygotuje go osobiście i nie skopiuje treści z innych stron. W takim przypadku odpowiedzialność poniósłby zamawiający, który udostępnił teksty z naruszeniem cudzych praw. Miałby on natomiast roszczenie zwrotne do copywritera. Aby uniknąć takiej sytuacji, w treści umowy zamawiający powinien przedstawić sprawę jasno a copywriter powinien oświadczyć, że wszelkie rezultaty jego prac będą autorskie i nie naruszą prawa osób trzecich.

Pola eksploatacji

Pola eksploatacji to, krótko mówiąc, sposoby korzystania z danego dzieła. W umowie najlepiej zastrzec ich jak najszerszy zakres.

Klauzula poufności

Podczas współpracy z copywriterem należy się zabezpieczyć przed niepożądanym ujawnieniem przez niego niektórych informacji. Mogą to być informacje dotyczące zlecającego, przekazane mu w celu wykonania dzieła jak i informacje dotyczące współpracy, w tym treść umowy o dzieło. Jeżeli zależy nam na ich poufności, powinniśmy zawrzeć w umowie odpowiednią klauzulę w tym zakresie

Przedmiot zamówienia

W przedmiocie zamówienia należy dokładnie określić jaki rodzaj tekstu/tekstów ma przygotować copywriter. Należy określić tematykę, długość tekstów, użyte słowa kluczowe itp. W pozostałej części umowy należy także określić terminy wykonania zlecenia i wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego zapłaty i przekazania rezultatów prac oraz dokonywania zleconych poprawek. Można zapisać także prawo do odstąpienia od umowy, gdy copywriter nie wywiąże się z umówionego terminu.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Radca prawny Kraków

Polecane artykuły

Aplikacje

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Najprościej rzecz biorąc nieuczciwą konkurencją jest zachowanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ta ogólna definicja wpisuje się w założenia ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która stoi na straży ochrony swobody gospodarczej w Polsce. Celem ustawy jest zapewnienie prawidłowości funkcjonowania i […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024