fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

o Blogach | 26 sierpnia 2019

Współpracujesz z copywriterem? Zadbaj o kwestie prawne

Wobec faktu, że popularnym sposobem promocji w Internecie jest szeroko pojęty content marketing, coraz więcej przedsiębiorców internetowych korzysta z pomocy profesjonalnych usług tworzenia treści. Najczęściej taka współpraca polega na zleceniu osobie specjalizującej się w redakcji tekstów przygotowania określonych tematycznie artykułów, które następnie zamieszczane są na stronach internetowych zamawiającego. W tym kontekście pojawia się wiele kwestii prawnych, o których powinien pamiętać zamawiający, a które omówione zostały w treści niniejszego artykułu.

Prawo chroni twórcę

Na wstępie należy zaznaczyć, że wszelkie teksty tworzone przez copywritera są chronione prawem autorskim, a prawo to chroni przede wszystkim twórcę. Oznacza to tyle, że to zamawiający powinien zadbać, aby prawa autorskie do stworzonych tekstów zostały na niego przeniesione. W innym razie, pomimo zapłaty wynagrodzenia może powstać wątpliwość w jakim zakresie zamawiający ma prawo korzystać z otrzymanych od copywritera treści. Jeśli zamawiający nie zadba o te kwestie formalne, prawo w tym przypadku w większym stopniu będzie chronić twórcę. Wobec powyższego zamawiający powinien zabezpieczyć swoje interesy w treści umowy podpisanej z copywriterem.

Przeniesienie praw czy licencja

Pierwszą sprawą jaką należy rozstrzygnąć w relacji z copywriterem jest to czy prawa autorskie do stworzonych utworów będą przeniesione na zamawiającego, czy zostanie udzielona w tym zakresie stosowna licencja. Mówiąc najprościej, przeniesienie praw jest korzystniejszym rozwiązaniem dla zamawiającego, ponieważ prawa autorskie zmienią w tym przypadku właściciela. W przypadku licencji twórca wyraża jedynie zgodę na korzystanie przez zamawiającego z przygotowanych treści w zakresie udzielonej licencji. Kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta w umowie pomiędzy zamawiającym a copywriterem.

Prawo do autorstwa

W odróżnieniu od praw majątkowych, praw osobistych, w tym do autorstwa, nie można przenieść na inną osobę. Oznacza to, że nie można podpisać artykułu swoim imieniem i nazwiskiem w sytuacji gdy stworzył go ktoś inny. Można natomiast ustalić z twórcą aby nie ujawniać jego prawa do autorstwa, a co za tym idzie – umieścić tekst na stronie bez podpisu. Musi on jednak wyrazić na to zgodę. Kwestia ta jest istotna i należy ją odpowiednio uregulować w treści umowy.

Poznaj nasz najnowszy produkt – umowa z copywriterem pozwoli Ci zabezpieczyć biznes i zadbać o aspekty prawne współpracy z twórcą.

Prawo do przeróbek

Przeniesienie praw autorskich do przygotowanych treści to jeszcze nie wszystko. Zamawiający powinien w treści umowy zadbać także, aby uzyskać od autora prawo do dokonywania w dowolny sposób przeróbek, adaptacji czy tłumaczenia tekstów. W innym przypadku dokonywać takich zmian może jedynie autor, więc zamawiający byłby związany w tym zakresie decyzją copywritera.

Ograniczenie odpowiedzialności

Umieszczając w Internecie jakiekolwiek treści należy zadbać o to, aby nie naruszały one praw osób trzecich. Zamawiający, zlecając profesjonaliście przygotowanie – przykładowo artykułu – ma zaufanie, że copywriter przygotuje go osobiście i nie skopiuje treści z innych stron. W takim przypadku odpowiedzialność poniósłby zamawiający, który udostępnił teksty z naruszeniem cudzych praw. Miałby on natomiast roszczenie zwrotne do copywritera. Aby uniknąć takiej sytuacji, w treści umowy zamawiający powinien przedstawić sprawę jasno a copywriter powinien oświadczyć, że wszelkie rezultaty jego prac będą autorskie i nie naruszą prawa osób trzecich.

Pola eksploatacji

Pola eksploatacji to, krótko mówiąc, sposoby korzystania z danego dzieła. W umowie najlepiej zastrzec ich jak najszerszy zakres.

Klauzula poufności

Podczas współpracy z copywriterem należy się zabezpieczyć przed niepożądanym ujawnieniem przez niego niektórych informacji. Mogą to być informacje dotyczące zlecającego, przekazane mu w celu wykonania dzieła jak i informacje dotyczące współpracy, w tym treść umowy o dzieło. Jeżeli zależy nam na ich poufności, powinniśmy zawrzeć w umowie odpowiednią klauzulę w tym zakresie

Przedmiot zamówienia

W przedmiocie zamówienia należy dokładnie określić jaki rodzaj tekstu/tekstów ma przygotować copywriter. Należy określić tematykę, długość tekstów, użyte słowa kluczowe itp. W pozostałej części umowy należy także określić terminy wykonania zlecenia i wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego zapłaty i przekazania rezultatów prac oraz dokonywania zleconych poprawek. Można zapisać także prawo do odstąpienia od umowy, gdy copywriter nie wywiąże się z umówionego terminu.

Polecane artykuły

prawo a technologia

Nowości prawne

Czy prawo dogoni postęp?

Normy prawne towarzyszą nam niemalże od początku istnienia ludzkości. Prawo stanowi bowiem niezbędne spoiwo społeczeństwa. Bez swoistej umowy społecznej stanowiącej oddanie cząstki swojej wolności w zamian za ochronę nie byłoby możliwe, aby dojść do miejsca, w którym jesteśmy obecnie. Babiloński kodeks Hammurabiego regulował pojawiające się w tamtejszym społeczeństwie problemy z zakresu prawa karnego, takie jak […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2020