fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Regulamin

 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca – Kancelaria Prawna Marcin Grabowski z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 5, 32-200 Miechów. Posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – 6821620008, oraz numer REGON – 122542689
 2. Serwis – serwis będące własnością Usługodawcy dostępne pod adresem: www.PrawoInternetu.eu, w ramach której świadczona jest przez Usługodawcę Usługa na rzecz Użytkowników,
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej, polegająca przede wszystkim na umożliwieniu:
  1. możliwość korzystania z zasobów i informacji prezentowanych w Serwisie,
  2. możliwość dokonania zakupu Dokumentów Prawnych
 5. Regulamin – niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu.
 6. Dokumenty Prawne – wzory dokumentów wraz z komentarzem i instrukcją, udostępnione odpłatnie Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.
 1. Postanowienia Ogólne
 1. Serwis, działający pod adresem www.PrawoInternetu.eu oraz świadczone w jego ramach Usługi są wyłączną własnością Usługodawcy. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom w postaci pozwalającej na jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
 2. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie:
  1. komputera z dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości 1 Mbit/s
  2. przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript i Cookies
  3. działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze.
 1. Zakres i Rodzaj Usług
 1. Serwis jest witryną internetową, która umożliwia zapoznanie się z bezpłatnymi materiałami informacyjnymi udostępnianymi za jej pośrednictwem oraz do korzystania z Usług płatnych, na warunkach określonych w Regulaminie. 
 2. Usługodawca informuje, że treść artykułów nie stanowi rekomendacji postępowania oraz nie jest świadczeniem pomocy prawnej, która powinna być każdorazowo dostosowana do indywidualnej sytuacji Użytkownika. Zamieszczone w Serwisie artykułu mają charakter ogólny i stanowią omówienie, aktualnych na dzień ich sporządzenia, zagadnień prawnych, tym samym nie są wiążącą wykładnią prawa.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje zamieszczone w Serwisie aktualne są na dzień ich publikacji.
 4. Świadczenie przez Serwis Usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą środków dostępnych na stronie Serwisu.
 5. W ramach Serwisu świadczone są następujące Usługi i w tym celu udostępniono Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe:
  1. możliwość korzystania z zasobów i informacji prezentowanych w Serwisie,
  2. możliwość zamówienia Dokumentów Prawnych.
 1. Zamówienie Dokumentów Prawnych
 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom wykupienie licencji na korzystanie z Dokumentów Prawnych zamieszczonych w Serwisie. Szczegółowy zakres licencji określony został w pkt. 5 Regulaminu.
 2. W celu wykupienia licencji na korzystanie z Dokumentów Prawnych Użytkownik powinien wybrać odpowiedni Dokument a następnie w formularzu Zamówienie, dostępnym w Serwisie podać swoje dane osobowe i kliknąć przycisk „Zamawiam”.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podać pełne i prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu zamówienia. Po dokonaniu zamówienia, na wskazany adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość podsumowująca złożone zamówienie.
 4. Użytkownik na podany adres e-mail otrzyma fakturę VAT wraz ze wskazówkami dotyczącymi sposobu jej opłacenia.
 5. Po dokonaniu zapłaty, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin Użytkownik za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, na podany adres e-mail otrzyma zamówione Dokumenty Prawne.
 1. Licencja dotycząca Dokumentów Prawnych
 1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do poszczególnych elementów i całości Dokumentów Prawnych.
 2. Z dniem przekazania Dokumentów Prawnych Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji uprawniającej do korzystania z Dokumentów Prawnych. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 3. Użytkownikowi udzielana jest licencja na następujących polach eksploatacji:
  1. trwałe lub czasowe zwielokrotnienia w całości lub w części, w tym wprowadzeniu do pamięci operacyjnej (RAM) komputera, wykonanie kopii w pamięci podręcznej (cache) dysku twardego czy serwera pośredniczącego w transmisji programu w sieci, w tym poprzez zapis na dysku twardym, karcie pamięci, płycie CD, DVD, Blu-ray, w pamięci RAM, ROM,
  2. wydruku dokumentu i posługiwanie się nim w ramach prowadzonej przez Użytkownika działalności,
  3. wprowadzanie do pamięci komputera lub urządzenia posiadającego pamięć elektroniczną oraz urządzenia korzystającego z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (cloudcomputing);
  4. korzystanie z Dokumentów Prawnych zgodnie z ich celem lub przeznaczeniem;
 4. Użytkownik nie ma prawa do komercyjnego obrotu Dokumentami Prawnymi w tym do udzielania sublicencji innym podmiotom.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z Dokumentów Prawnych wyłącznie w ramach prowadzenia swojej działalności. Zabronione jest udostępnianie Dokumentów prawnych osobom trzecim a w szczególności publiczne udostępnianie w sieci Internet.
 1. Prawa i Obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest nie naruszać dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz nie przyczyniać się do łamania praw własności intelektualnej.
 3. Niedozwolone jest dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych.
 1. Prawa i Obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby Usługi świadczone były z należytą starannością i bez wad. Serwis nie odpowiada za problemy techniczne powodowane niespełnieniem przez Użytkownika wymogów technicznych lub brakiem jego dostępu do sieci Internet.
 2. Usługodawca ma prawo rozwijać, modyfikować i aktualizować Usługi.
 3. O czasowych przerwach w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi Użytkownicy zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem.
 4. Usługodawca ma prawo do Sprzedaży w szczególności: Serwisu, domeny internetowej, całości lub wydzielonej części przedsiębiorstwa oraz firmy, jak również do dokonania zmiany nazwy firmy, nazwy świadczonych usług oraz nazwy Serwisu a to bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników.
 1. Prawa Własności Intelektualnej
 1. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu, tekstów i opisów jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.
 2. Niedozwolone jest kopiowanie i naśladowanie całości lub części Serwisu, interfejsów użytkownika, w tym architektury informacji, koncepcji, wszelkich treści, tekstów, projektów graficznych (design), dzieł plastycznych, fotografii, logotypów, znaków towarowych, dźwięków i muzyki, animacji, zachowań i rozwiązań interfejsowych. Podlegają one ochronie wynikającej z prawa autorskiego, prawa  własności przemysłowej oraz innych praw własności intelektualnej i praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Niedozwolone jest stosowanie w jakimkolwiek zamiarze i w stosunku do jakiejkolwiek części  Serwisu tzw. głębokiego linkowania („deep-linking”), a także korzystania z urządzeń, procedur lub oprogramowania, które mogą zakłócać zwykłe działanie Serwisu.
 1. Ochrona Danych Osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach Serwisu jest Usługodawca.
 2. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.
 1. Ochrona Baz Danych
 1. Bazy danych udostępniane za pośrednictwem Serwisu są wyłączną własnością Usługodawcy.
 2. Zabronione jest kopiowanie, pobieranie czy wtórne wykorzystanie baz danych udostępnionych w Serwisie.
 1. Postępowanie Reklamacyjne
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: info@PrawoInternetu.eu
 2. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny, dokładny opis przedmiotu reklamacji,
 3. Serwis rozpatruje reklamację zgodnie z obowiązującym prawem. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.
 4. Problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: info@PrawoInternetu.eu
 1. Postanowienia Końcowe
 1. Usługodawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie będą wywierały skutków w stosunku do Usług zakończonych oraz Usług będących w trakcie realizacji.
 2. W kwestiach pominiętych przez treść regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od dnia powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie. Użytkownik, będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z Platformy, służącej rozwiązywaniu sporów ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Polecane artykuły

wydanie muzyki w serwisach streamingowych

Nowości prawne

Prawny aspekt wydania muzyki w serwisach streamingowych

Jeszcze nigdy w historii świata twórcy nie mieli tak dużych perspektyw i tak ułatwionej możliwości publikacji swoich dzieł szerokiemu gronu. Jeśli pisarz zdecyduje się napisać ebooka, to wydanie dziś książki jest bardzo łatwe i ogólnodostępne, a self-publishing jest coraz bardziej popularny. Początkujący reżyserzy mogą łatwo publikować swoje filmy na YouTube lub innych podobnych portalach, docierając […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024