fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Aplikacje | 7 października 2014

Czy można stosować regulamin w języku obcym?

Regulamin w języku obcym - aspekty prawneW związku z otwarciem rynku wewnętrznego na terenie Unii Europejskiej wiele serwisów lub sklepów internetowych może być zainteresowana sprzedażą usług lub towarów na terenie innych państw członkowskich lub poza terenem Unii Europejskiej. Powstaje zatem pytanie czy przedsiębiorca kierujący ofertę do konsumentów obcojęzycznych powinien zamieszczać regulamin w wielu wersjach językowych czy może wyłącznie w języku angielskim. Powstaje też pytanie czy regulamin w języku polskim jest konieczny gdy podmiot prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polski.

Na wstępie należy zauważyć, że w kwestii tej wypowiada się częściowo motyw 15 Dyrektywy 2011/83/WE w sprawie praw konsumentów. Według tego zapisu:

„Niniejsza dyrektywa nie powinna harmonizować wymogów językowych mających zastosowanie do umów z udziałem konsumentów. Państwa członkowskie mogą więc utrzymać w mocy lub wprowadzić do swojego prawa krajowego wymogi językowe w zakresie informacji dotyczących umowy i postanowień umownych.”

Uznać zatem należy, że ustawodawca unijny pozostawił Państwom członkowskim dyspozycję w sprawie regulowania powyższej kwestii w porządku wewnętrznym.

Zgodnie zatem z art. 7 i 8 ustawy z dnia  z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.):

 „Art. 7 Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udziałem konsumentów oraz przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli:

1)   konsument lub osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz

2)   umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 8 Dokumenty w zakresie, o którym mowa w art. 7, w tym w szczególności umowy z udziałem konsumentów i umowy z zakresu prawa pracy, sporządza się w języku polskim, z zastrzeżeniem ust. 1b.

1a. Dokumenty w zakresie, o którym mowa w art. 7, mogą być jednocześnie sporządzone w wersji lub wersjach obcojęzycznych. Podstawą ich wykładni jest wersja w języku polskim, jeżeli osoba świadcząca pracę lub konsument są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.

1b. Umowa o pracę lub inny dokument wynikający z zakresu prawa pracy, a także umowa, której stroną jest konsument lub inne niż umowa dokumenty stosowane w obrocie z udziałem konsumentów, mogą być sporządzone w języku obcym na wniosek osoby świadczącej pracę lub konsumenta, władających tym językiem, niebędących obywatelami polskimi, pouczonych uprzednio o prawie do sporządzenia umowy lub innego dokumentu w języku polskim.

4. Do umów z udziałem konsumentów zawartych w następstwie ich sporządzenia z naruszeniem ust. 1 stosuje się odpowiednio art. 74 § 1 zdanie pierwsze oraz art. 74 § 2 Kodeksu cywilnego.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr   144, poz. 1204, z późn. zm.), sporządzona w języku obcym, zawarta z usługodawcą, który nie jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może stanowić uprawdopodobnienie faktu dokonania czynności prawnej, o którym mowa w Kodeksu cywilnego.”

W tym zakresie należy mieć również na uwadze zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), która stanowi, że przedsiębiorca ma obowiązek udzielić konsumentowi informacji w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem.

Uznać zatem należy, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polski, skierowaną do polskich konsumentów ma obowiązek zawrzeć regulamin w języku polskim. Przedsiębiorca może również zawrzeć regulamin w językach obcych lub w języku uznawanym za powszechnie zrozumiały. Jeśli jednak oferta jest kierowana bezpośrednio do konsumentów obcojęzycznych przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na wymogi wynikające z ustawodawstwa poszczególnych państw i dostosować treść regulaminu do tych wymogów.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Radca prawny Kraków.

Polecane artykuły

Adwokat prawa karnego - kiedy się do niego udać?

Artykuł sponsorowany

Adwokat prawa karnego Wrocław

Profesjonalną pomoc prawną kancelarii adwokackiej można uzyskać w wielu sprawach. Często są to sytuacje życia codziennego, gdy znajomość dokładnych przepisów prawa może pomóc. Jednak szczególnie ważna jest pomoc adwokata w sprawach karnych. Sprawy karne wymagają doświadczenia i wiedzy, którą oferują adwokaci. Usługi adwokata z zakresu prawa karnego Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy w zakresie prawa karnego, […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024