fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Dla marketingu | 29 kwietnia 2021

Obowiązek oznaczania artykułów sponsorowanych w sieci

oznaczanie artykułów sponsorowanych

W dzisiejszym świecie często czerpiemy opinie o nowych produktach czy usługach od blogerów, Youtuberów czy też influencerów, którzy swoją działalność skupiają wokół portali społecznościowych lub ogólnie rzecz biorąc w sieci. Twórca internetowy, który opisuje produkt lub rekomenduje jakiś towar, powinien mieć świadomość istnienia przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. 

Jeżeli artykuł/materiał wideo, został opłacony przez producenta sprzętu czy sprzedawcę, a często nawet przez niego napisany, to taki materiał mógłby wprowadzić czytelnika w błąd co do jego bezstronności – dlatego musi być bezwzględnie oznaczony. 

Podstawa prawna

Obowiązek oznaczania artykułów sponsorowanych wynika przede wszystkim z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji.

Z powyższego przepisu wynika bezpośredni zakaz upodabniania reklamy do neutralnej, obiektywnej wypowiedzi, stanowiącej zdanie własne influencera, takiej jak przykładowo recenzja.

Kolejne przepisy zakazujące stosowania tzw. kryptoreklamy znajdziemy w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Art. 12 ust. 2 tej ustawy brzmi:

Dziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytej działalności reklamowej wiążącej się z uzyskaniem korzyści majątkowej bądź osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą.

W tej samej ustawie znajduje się również art. 36 ust. 3: 

Ogłoszenia i reklamy muszą być oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie stanowią one materiału redakcyjnego.

Kogo obowiązuje ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe? Jak czytamy w art. 7 ust. 2 pkt 5 wspomnianej ustawy:

dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1:

prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską.

Powyższe przepisy nakładają obowiązek oznaczenia materiałów sponsorowanych przez ich twórców.

Jak oznaczyć taki artykuł sponsorowany?

Najlepiej wyraźnie odróżnić materiał sponsorowany od materiału redakcyjnego, aby nikt nie miał żadnych wątpliwości, że ma do czynienia z tym pierwszym. Artykuł sponsorowany stanowi bowiem formę reklamy, a nie obiektywnej informacji. Jeżeli stosujemy zbliżoną formę zarówno do materiałów sponsorowanych, jak i do treści redakcyjnej – należy wyraźnie oznaczyć te pierwsze – przykładowo tekstem “materiał sponsorowany”, umieszczonym nad lub pod treścią. W przypadku materiału wideo, należy wyraźnie zaznaczyć, kto jest sponsorem aktualnego materiału.

Podsumowanie

W polskim (i nie tylko) prawie istnieje wyraźny wymóg oznaczania materiałów, za które sponsor zapłacił, by stanowiły dla niego reklamę. Wielu twórców internetowych stosuje przepisy w praktyce, co widoczne jest w ich materiałach, gdzie opis „Artykuł sponsorowany” nie budzi zdziwienia, a konsumenci są do niego przyzwyczajeni. Prawo to ma chronić wspomnianych konsumentów przed właściwą oceną materiału przygotowanego przez twórcę internetowego.

Polecane artykuły

Dla marketingu

Prawo odstąpienia od umowy w nowej ustawie o prawach konsumenta

Nowa ustawa o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) wprowadza cały 4 rozdział (art. 27 – 38) dotyczący szczególnego prawa konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa a mianowicie prawa odstąpienia od umowy. Celem przyznania tego uprawnienia jest umożliwienie konsumentowi zapoznania się z towarem i oglądnięcia go w sposób bezpośredni a w razie niezadowolenia szansy […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2021