fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Aplikacje | 16 listopada 2016

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Business trying to steal ideas

Najprościej rzecz biorąc nieuczciwą konkurencją jest zachowanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ta ogólna definicja wpisuje się w założenia ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która stoi na straży ochrony swobody gospodarczej w Polsce. Celem ustawy jest zapewnienie prawidłowości funkcjonowania i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na wolnych prawach. Jakie zatem działania uznaje się za konkurencję nieuczciwą? Poniżej wymieniono część z nich, które mogą mieć zastosowanie w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność w Internecie.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Kancelaria prawna Kraków.

Oznaczenie przedsiębiorstwa

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Jeśli zatem przedsiębiorca zmieni jedną literę w nazwie znanej firmy lub użyje popularnego symbolu do oznaczenia swojego przedsiębiorstwa, co spowoduje wprowadzenie konsumentów w błąd może zostać posądzony o czyn nieuczciwej konkurencji.

Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów lub usług

Oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Tajemnica przedsiębiorstwa jest wartością cenną, którą należy chronić. Jeśli były wspólnik, czy pracownik ujawnia ją osobom trzecim lub wykorzystuje bez zgody właściciela, jego zachowanie uznać należy za nieuczciwe i naruszające prawo.

Przejmowanie pracowników i klientów

Czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy. Jeśli zatem twój konkurent lub były pracownik nakłania klientów do zakończenia z tobą współpracy, jego zachowanie jest nieuczciwą konkurencją

Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości

Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Tak samo należy traktować rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach, stosowanych cenach, sytuacji gospodarczej lub prawnej. Jeśli zatem twoja konkurencja udziela nieprawdziwej informacji, że jesteś niewypłacalny lub masz problemy finansowe takie działanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Nieuczciwa reklama

Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

 • reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;
 • reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
 • reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;
 • wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;
 • reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Powyższych czynów nieuczciwej konkurencji, dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował

Jak się bronić przed nieuczciwą konkurencją?

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 • zaniechania niedozwolonych działań;
 • usunięcia skutków niedozwolonych działań;
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony

Zatem, jeśli konkurencja stosuje wobec Ciebie nieuczciwe działania masz prawo się temu sprzeciwić i żądać równocześnie naprawienia wyrządzonej szkody. W tym celu należy sporządzić stosowne pismo i skierować je do nieuczciwego konkurenta a jeśli nie zaspokoi on twoich żądań wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Radca prawny Kraków.

Polecane artykuły

epidemia koronawirusa a zmiana umowy

Nowości prawne

Czy epidemia koronawirusa jest podstawą do zmiany warunków umowy?

W zdecydowanej większości umów cywilnoprawnych, będących podstawą współpracy przedsiębiorców, znaleźć można zapisy regulujące kwestię niedotrzymania warunków umowy wskutek zdarzeń niezależnych od strony i na którą nie mogła mieć wpływu, czyli tzw. siły wyższej. Wystąpienie takich zdarzeń może zostać uznane za podstawę do zmiany warunków umowy. Ale czym konkretnie jest ta siła wyższa i czy pandemia […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024