fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Dla marketingu | 17 kwietnia 2014

Czy trzeba rejestrować serwis internetowy?

Czy trzeba rejestrować serwis internetowy ?Zagadnienie dotyczące obowiązku rejestracji serwisu internetowego budzi wątpliwości w praktyce. Wątpliwości te podyktowane są faktem, że ustawa regulująca tę kwestię nie doczekała się do dnia dzisiejszego gruntownej nowelizacji. Mowa w tym przypadku o ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U.1984.5.24). Ustawa ta zawiera sformułowania aktualne dla minionego ustroju. Ustawa nie jest  dostosowana do aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej. Jej stosowanie nastręcza zatem wielu trudności, w szczególności w stosunku do działalności prowadzonej za pośrednictwem Internetu.

Artykuł 20 ustawy stanowi, że wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym dalej “organem rejestracyjnym”. Do postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.

W rozumieniu ustawy (art. 7 ust. 2):

2) dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu,

3)   czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje się odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego niż określony w pkt 2,

Zatem aby dany serwis podlegał rejestracji powinien zostać uznany za dziennik lub czasopismo w rozumieniu ustawy.

W kwestii uznania serwisów za dzienniki czy czasopisma wypowiadały się sądy polskie. Wykładnia przepisów przedstawiona w orzecznictwie Sądu Najwyższego zmierza raczej w kierunku objęcie obowiązku rejestracji większości serwisów informacyjnych.

Zwrócić można uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r. IV KK 174/07, według którego:

Osoba rozpowszechniająca bez rejestracji w właściwym sądzie okręgowym dziennik bądź czasopismo za pośrednictwem Internetu zarówno wówczas, gdy przekaz taki towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, stanowiąc inną elektroniczną jego postać, jak i wówczas, gdy istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 45 ustawy – Prawo prasowe.

Kwestia ta wątpliwa jest również w stosunku do innych form prezentacji informacji w Internecie jaką np. blogi. W sprawie blogów wypowiada się Sąd Apelacyjny w Łodzi w postanowieniu z 18 stycznia 2013 r. (sygn. akt I ACa 1032/12):

1. Blog nie jest formą publikacji na tyle zamkniętą i jednorodną, by można było a priori zakładać, że jako przekaz internetowy nigdy nie wypełnia ustawowych znamion definicji prasy.
2. Nie może budzić wątpliwości, że wybranie Internetu przez wydawcę, jako jedynego źródła udostępnienia szerokiej opinii publicznej określonych treści o charakterze informacyjnym, a zatem, jako wyłącznego “nośnika” przekazu, nie wyklucza uznania, że dany przekaz internetowy spełnia wymogi określone w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) i podlega obowiązkowi rejestracji przewidzianemu w art. 20 ust. 1 ustawy.”

Zatem pomimo istnienia niejasności w obecnym stanie prawnym orzecznictwo sądowe kształtuje się raczej w kierunku objęcia obowiązkiem rejestracji serwisów i blogów o charakterze informacyjnym. Pomimo tego należy pamiętać, że każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. Działalność poszczególnego serwisu należy przeanalizować pod kontem sposobu jego redakcji oraz brzmienia definicji ustawowych.

Polecane artykuły

umowa o zachowaniu poufności

Nowości prawne

Umowa o zachowaniu poufności (NDA/CDA)

Zdarza się, że w związku z prowadzoną działalnością, jesteśmy zmuszeni przekazać poufne dane będące w naszym posiadaniu. Sytuacja, która nas do tego przymusza, może być różna. Może chodzić o ich zabezpieczenie przez informatyka, o ich przechowywanie, o prowadzenie kampanii marketingowej, o audyt, restrukturyzację czy też o przekazanie części pracy wykonywanej przez jeden z naszych działów […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2023