fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Dla marketingu | 1 listopada 2014

Prawo odstąpienia od umowy w nowej ustawie o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy w nowej ustawie o prawach konsumentaNowa ustawa o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) wprowadza cały 4 rozdział (art. 27 – 38) dotyczący szczególnego prawa konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa a mianowicie prawa odstąpienia od umowy.

Celem przyznania tego uprawnienia jest umożliwienie konsumentowi zapoznania się z towarem i oglądnięcia go w sposób bezpośredni a w razie niezadowolenia szansy jego zwrócenia. Uprawnienie to ma zrównać sytuację konsumenta, który kupuje towar w sposób tradycyjny z sytuacją konsumenta dokonującego zakupu na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa tj. również za pośrednictwem Internetu.

Konsument ma prawo odstąpić bez podania przyczyny – podobnie jak na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Niedopuszczalne jest zatem jakiekolwiek ograniczenie praw konsumentów i wymaganie od nich dodatkowych czynności. Takie działanie zostałoby uznane za niedozwoloną klauzulę umowną.

Termin do odstąpienia:

Pierwszą ważną zmianą w zakresie omawianego uprawnienia jest wydłużenie czasu do odstąpienia od umowy z 10 do 14 dni. Wydłużenie terminu ma za zadanie wzmocnić ochronę konsumenta dając mu więcej czasu na zapoznanie się z produktem i podjęcie ostatecznej decyzji. Termin 14 dni liczony jest dla umowy sprzedaży towaru, od dnia objęcia rzeczy w posiadanie tj. dnia w którym konsument odbiera towar. Dla pozostałych zaś umów termin liczony jest od dnia ich zawarcia.

Obowiązek informacyjny:

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. Jeśli tego nie zrobi jego prawo wygaśnie dopiero po upływie 12 miesięcy. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta również o sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy oraz kosztach zwrotu rzeczy, które ponosi konsument. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot kosztów:

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot rzeczy:

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami.

Potwierdzenie:

Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną ma on obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Radca prawny Kraków.

Polecane artykuły

Prawa autorskie

Jak prowadzić bloga zgodnie z prawem?

W obecnych czaszach słowo blog stało się powszechne w użyciu a blogerzy są osobami znanymi i cenionymi za treści publikowane w Internecie. Tematyka blogów dotyczy mody, technologii, sportu, odżywiania, motoryzacji i wielu innych. Artykuły zamieszczane w sieci mają wysoką wartość merytoryczną i są ciekawe, zyskując w ten sposób znaczne audytorium. Osoby zawodowo zajmujące się tworzeniem […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024