Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Dla marketingu | 8 lipca 2019

Przeniesienie praw czy licencja – co wybrać ?

Osoba, która udostępnia swoją twórczość, czy jest to muzyk, plastyk, grafik czy programista, stoi przed decyzją w jaki sposób podzielić się swoim dziełem z innymi osobami. Również druga strona, która chce skorzystać z cudzej twórczości, rozważa w jakim zakresie nabyć prawa autorskie aby to nabycie było najbardziej optymalne i spełniało swoją funkcję. Co do zasady prawo autorskie wyróżnia dwa rodzaje przekazania swoich majątkowych praw autorskich drugiej osobie. Jest to albo przeniesienie praw autorskich, albo udzielenie licencji. Niniejszy artykuł omawia te dwa sposoby, różnice pomiędzy nimi oraz najważniejsze korzyści i wady każdego z rozwiązań.

Przeniesienie praw

Pierwszą z możliwości jest przeniesienie praw autorskich na inną osobę. Rozwiązanie to polega na tym, że osoba, która jest autorem danego dzieła lub właścicielem praw do niego, może przenieść te prawa na inną osobę. Oznacza to, że prawa majątkowe przechodzą z jednego podmiotu na inny. Wobec powyższego, pierwotny właściciel praw autorskich przestaje nim być, a prawa te przechodzą na własność innego podmiotu. Rozwiązanie to najczęściej wykorzystywane jest w sytuacjach, w których dane dzieło tworzone jest na potrzeby zamawiającego. Przykładowo zlecamy copywriterowi, aby przygotował dla nas tekst na naszego bloga. Zależy nam w takim przypadku, aby nabyć jak najszersze uprawnienia do tego tekstu i móc nimi następnie swobodnie dysponować czy móc dokonywać w nim ewentualnych przeróbek. W takim przypadku zależy nam także na tym, aby tekst ten nie był wykorzystywany przez inne osoby. Wobec tego najlepszym rozwiązaniem będzie przeniesienie praw autorskich. Podobnie rzecz ma się ze stworzeniem logotypu, nazwy firmy, marki itp.

Przepisy prawa wymagają, aby przeniesienie praw autorskich nastąpiło w drodze umowy pisemnej pod rygorem nieważności. Wobec tego, jeśli chcemy aby prawa autorskie przeszły na nas, powinniśmy zadbać o podpisanie stosownej umowy autorsko prawnej.
Ważnym aspektem takiej umowy są również pola eksploatacji. Co to takiego? Mówiąc najprościej, jest to zakres, w jakim dany utwór przechodzi na naszą własność. Prawa autorskie można przenieść na inną osobą w pewnym zakresie. Na przykład wyłącznie w stosunku do adaptacji filmowej. Wyobraźmy sobie, że autor popularnej książki przenosi prawa autorskie na wytwórnię filmową wyłącznie w celu stworzenia ekranizacji tej historii. Nie oznacza to jednak, że wytwórnia filmowa będzie mieć prawo do stworzenia gry komputerowej opartej na adaptacji tego utrowu. W odniesieniu do pól eksploatacji należy dobrze przemyśleć w jakim zakresie zamierzamy nabyć prawa do utworu. Jeśli pola eksploatacji nie zostaną wyraźnie wymienione w treści umowy, prawa autorskie w tym zakresie będą w dalszym ciągu przysługiwać twórcy.

Udzielenie Licencji

Udzielenie licencji dotyczy upoważnienia do korzystania z cudzego dzieła. Prawa autorskie nie przechodzą wtedy na inną osobę i w dalszym ciągu należą do twórcy – inne osoby mogą korzystać z cudzego utworu w ramach wykupionej licencji. Licencja może był wyłączna lub nie. Wyłączna licencja daje gwarancje nabywcy iż licencja udzielona będzie wyłącznie jemu. Licencja niewyłączna – bardziej popularna – umożliwia twórcy późniejsze udzielanie innych licencji, innym podmiotom dla tego samego utworu, na tych samych polach eksploatacji. Licencje niewyłączne są powszechnie wykorzystywane przy udostępnianiu oprogramowania komputerowego. W takim przypadku właściciel praw autorskich do oprogramowania udostępnia je różnym osobom na zasadzie licencji, a jej zakres jest szczegółowo określony w umowie licencyjnej.

Licencja może być zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony, po upływie którego nabywca traci to prawo. Licencja wyłączna powinna być udzielona w formie umowy pisemnej pod rygorem nieważności – tak jak umowa przenosząca prawa. W stosunku do licencji niewyłącznej – prawo nie przewiduje takiego obostrzenia. Podobnie jak w przypadku przeniesienia praw, umowa licencyjna przedstawia szczegółowo pola eksploatacji a powyższe uwagi znajdują w tym przypadku odpowiednie zastosowanie.

Podsumowanie

Przeniesienie praw autorskich będzie bardziej korzystne dla nabywcy gdyż to on stanie się właścicielem praw autorskich. Licencja będzie natomiast korzystniejszym rozwiązaniem dla zbywcy (autora), gdyż pomimo tego, że inne osoby będą posiadać prawo do korzystania z jego twórczości, to on będzie dysponentem tych praw i będzie mógł czerpać z nich korzyści oraz decydować o ich losie.

Polecane artykuły

o Blogach

Współpracujesz z Copywriterem? – zadbaj o kwestie prawne.

Pierwszą sprawą jaką należy rozstrzygnąć w relacji z copywriterem jest to czy prawa autorskie do stworzonych utworów będą przeniesione na zamawiającego, czy zostanie udzielona w tym zakresie stosowna licencja.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2014