fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Dla marketingu | 10 lutego 2020

Jak zorganizować płatną subskrypcję?

płatna subskrypcja

W dzisiejszych czasach wszechobecny Internet daje autorom ogromne możliwości sprzedaży różnych towarów, usług czy owoców swojej twórczości. Wraz z postępem technologicznym coraz większej doniosłości nabiera kwestia poprawy i usprawnienia procesu zapłaty za zakupione towary, usługi czy utwory. Odzwierciedleniem tego trendu jest pojawienie się instytucji płatnej subskrypcji.

Z płatnej subskrypcji korzystają już największe serwisy internetowe, takie jak YouTube, Netflix czy Spotify, a także mniejsi członkowie internetowej społeczności. Jej zastosowanie można zauważyć na wielu obszarach, począwszy od streamingu vlogów, muzyki i filmów, aż do zakupu miesięcznego abonamentu FIT na przygotowanie odpowiedniej diety i dowóz posiłków. Korzyści z zastosowania tej metody płatności można zauważyć na wielu płaszczyznach, lecz najważniejsze dla klienta jest szybkie i wygodne dokonywanie płatności, a dla przedsiębiorcy pewność zapłaty i nawiązanie długotrwałej relacji handlowej z klientem.

Rodzaje płatności cyklicznych

Termin płatna subskrypcja można zdefiniować jako automatyczne pobieranie należności z konta bądź z karty klienta, przeważnie w stałych odstępach czasu, w zamian za otrzymanie dostępu do określonych dóbr. Podstawa prawna tej instytucji znajduje się w art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2019.2357 t.j.), który wymienia możliwe formy rozliczeń bezgotówkowych dokonywanych za pośrednictwem banków. Przytoczony przepis wyróżnia:

 • polecenie przelewu,
 • polecenie zapłaty,
 • czek rozrachunkowy,
 • kartę płatniczą.

Z czysto technicznego punktu widzenia, płatną subskrypcję należałoby uznać za polecenie przelewu lub polecenie zapłaty. 

Różnice pomiędzy obiema metodami dokonywania rozliczeń bezgotówkowych przejawiają się w tym, iż polecenie przelewu, będące tzw. zleceniem stałym, polega na zleceniu bankowi, aby z konta lub karty płatniczej, w określonych przez właściciela konta odstępach czasu, pobierał z góry określoną kwotę i przelewał na wskazany numer konta. Praktyczne znaczenie tej instytucji przejawia się więc w sytuacjach, gdy terminy zapłaty przypadają w jednakowych odstępach czasu, a wysokość zobowiązania jest niezmienna. Wskazać w tym miejscu należy, iż inicjatorem zlecenia jest tutaj właściciel rachunku bankowego.

Nieco odmiennie prezentuje się od strony technicznej metoda płatności bezgotówkowej w postaci polecenia zapłaty. W tym przypadku inicjatorem polecenia nie jest właściciel rachunku bankowego, a podmiot oczekujący na wpłatę. Istotną różnicą jest również możliwość obciążania rachunku bankowego w nierównych odstępach czasu i na zmienną kwotę. Wymogiem są tutaj 2 zgody – zgoda właściciela rachunku oraz zgoda przedsiębiorcy organizującego płatną subskrypcję. Sam proces wykonywania polecenia zapłaty rozpoczyna wystawienie dokumentu zapłaty przez przedsiębiorcę (np. faktury) ze wskazaną kwotą i terminem zapłaty, a następnie przesłanie jej do banku. Po otrzymaniu dokumentu, bank automatycznie dokonuje przelewu wskazanej na dokumencie kwoty na konto bankowe wierzyciela. Cały proces odbywa się więc bez każdorazowego udziału właściciela rachunku w procesie zapłaty poszczególnych płatności. Brak udziału właściciela rachunku w dokonywaniu i potwierdzaniu płatności, pomimo, iż wygodny i bezproblemowy, może budzić nieco mniej zaufania. Dlatego też ustawodawca w art. 63d ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2019.2357 t.j.) zagwarantował właścicielowi rachunku prawo do cofnięcia płatności w terminach:

– 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej – w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej;

– 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej – w przypadku pozostałych dłużników.

Jak widać, obie metody różnią się od siebie. Praktyka potwierdza jednak, iż zdecydowanie bardziej popularną metodą używaną przez platformy internetowe w odniesieniu do płatnej subskrypcji jest pierwsza ze wskazanych metod, tj. polecenie przelewu z karty. Posiadacz rachunku w celu włączenia płatnej subskrypcji, proszony jest o podanie swoich danych osobowych, w tym m.in. numeru karty. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych informacji oraz wyrażeniu zgody na dokonywanie płatności cyklicznych, usługa zostaje włączona.

Obowiązki prawne przy wdrażaniu płatnej subskrypcji

Przed uruchomieniem płatnej subskrypcji należy jednak pamiętać o regulaminie serwisu/sklepu i zapisach, które się tam znajdują. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy obowiązujący regulamin przewiduje możliwość wdrożenia do serwisu płatnych subskrypcji. W przypadku gdyby regulamin nie zawierał stosownych zapisów, niezbędnym będzie zamieszczenie w jego treści wszelkich niezbędnych informacji dotyczących płatności cyklicznych, w celu dostosowania go do planowanych zmian. 

Inicjator płatnej subskrypcji, chcąc uruchomić taką możliwość na swojej stronie, będzie zobowiązany podpisać stosowną umowę z operatorem płatności internetowych, który będzie obsługiwał tego typu transakcje. W praktyce sporą część informacji koniecznych do zamieszczenia w regulaminie, przedsiębiorca otrzymuje od operatora, jednak nie są to wszystkie treści, które warto jest zawrzeć w regulaminie. Oprócz otrzymanych treści od operatorabwarto jest również dodać informacje o:

 • harmonogramie płatności,
 • rodzajach abonamentów,
 • wymaganych zgodach klienta,
 • rejestracji w systemie operatora płatności,
 • kwestiach technicznych związanych z płatnościami cyklicznymi,
 • sposobie reklamacji dokonanych płatności cyklicznych,
 • sposobie rezygnacji z płatności cyklicznych.

Ważną konsekwencją wprowadzenia do serwisu nowych możliwości będzie powiadomienie o zmianach użytkowników. Pamiętać należy, iż użytkownicy powinni być poinformowani o istotnych zmianach w serwisie/sklepie z odpowiednim wyprzedzeniem, ewentualnie zgodnie z zasadami już określonymi w treści obowiązującego Regulaminu.

Podsumowanie

Jak widać, płatne subskrypcje jest to wygodna metoda pobierania należności od klienta, dzięki czemu klient nie musi zaprzątać sobie głowy terminem płatności, a właściciel serwisu czy sklepu internetowego nie musi martwić się, czy klient dokona zapłaty należności na czas. Wygoda w dokonywaniu płatności w tej formie oraz bezpieczeństwo zagwarantowane przez przepisy prawa, w tym ustawy o prawie bankowym, powodują, iż zarzuty względem tych form płatności – brak każdorazowej akceptacji płatności i związany z tym brak pełnej kontroli transakcji na koncie – wydają się być mniej doniosłe. 

Polecane artykuły

Porady prawne a biznes - kiedy poprosić o pomoc specjalistę?

Artykuł sponsorowany

Porady prawne w biznesie. Kiedy warto udać się do kancelarii radcy prawnego?

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się ze znajomością wielu dziedzin prawa. Polskie przepisy są jednak na tyle nieostre, że niejeden przedsiębiorca nie może sobie z nimi poradzić samodzielnie, dlatego decyduje się na współpracę z radcą prawnym w zakresie stałej obsługi prawnej. Jak kancelaria radcy prawnego pomaga w prowadzeniu biznesu? Porady prawne w biznesie na co dzień […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2022