fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

o E-commerce | 16 kwietnia 2014

Czym jest klauzula niedozwolona?

Czym jest klauzula niedozwolona i co o niej powinien wiedzieć przedsiębiorca internetowy?Najprościej mówiąc – klauzula niedozwolona jest zapisem regulaminowym naruszającym prawa konsumenta.

Każdy serwis lub sklep internetowy posiada swój własny regulamin, w którym zawiera podstawowe zasady jego działania oraz wypełnia obowiązki wynikające z obowiązującego prawa. Przedsiębiorcy muszą jednak uważać aby stosowany przez nich wzorzec umowy w postaci regulaminu nie naruszał praw konsumentów. W sytuacji gdy dany zapis regulaminu kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, zapis taki nie jest wiążący. Oznacza to, że pomimo istnienia konkretnego zapisu w regulaminie nie można go zastosować w stosunku do konsumentów.

Przedsiębiorca tym bardziej powinien uważać na stosowane zapisy, gdyż klauzula uznana za niedozwoloną może znaleźć się w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W takiej sytuacji przedsiębiorca narażony będzie na koszty związane z wpisem klauzuli do rejestru oraz znajdzie się na niechlubnej liście przedsiębiorców, których zapisy uznano za niedozwolone.

A zatem jak rozpoznać czy dany zapis jest niedozwolony?

Aby ustalić powyżej poruszoną kwestię należy przeprowadzić pewien test polegający na weryfikacji zamieszczonych zapisów. Za niedozwolone należy uznać te zapisy, które m.in.:

 • wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta
 • przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy;
 • uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie;
 • przyznają przedsiębiorcy uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy;
 • uprawniają przedsiębiorcę do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie;
 • wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania;
 • pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;
 • nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy;
 • nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego;
 • stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia;
 • przewidują wyłącznie dla przedsiębiorcy jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia;
 • przewidują uprawnienie przedsiębiorcy do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy;
 • wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Polecane artykuły

Dla marketingu

Ustawa o Prawach Konsumenta – uwagi ogólne

W dniu 25 grudnia 2014r. wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Ustawa ma za zadanie wprowadzić do prawa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/EU z 25 października 2011r. w sprawie praw konsumentów. Dyrektywa nakłada na wszystkie kraje członkowskie obowiązek wdrożenia do prawa krajowego odpowiednich przepisów. Obowiązek ten kraje Unii Europejskiej wypełnić powinny najpóźniej […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2020